מברק ממכינת הנגב הדפסה

 

mechinat_hanegev_telegram