night הדפסה

לא ילדתי, הפיות כבר אינן

לאן הן הלכו? לישון כמובן

בקרוב ילדתי, תשני כמותן

 

מפלצות מתוקה? הן אינן בארון

מדוע חמדתי? הן הלכו כבר לישון

אמרי לילה טוב לכוכבים בחלון!

 

שדונים יקירה? הם אינם כבר מזמן

לאן הם הלכו? לישון כמובן

גם לך רוחות לילה יזמרו בבואן

 

מה זאת, אהובה?

על דלתך מתדפק השטן?

מה את אומרת, יקירה, הוא כבר כאן?